פרסומים ומאמרים

מבזק אנרגיה אוגוסט 2023

הממונה על התחרות מבקשת להרחיב את רשימת הזכויות המחייבות היוועצות עם הממונה טרם הקצאתן. בהתאם להרחבה, תחול חובת ההיוועצות גם על אלה: - מתקני ייצור חשמל בהיקף של 16 מגה-וואט ויותר (חלף 30 מגה-וואט ויותר); - הקמה והפעלה של מתקני אגירה בהיקף של 16 מגה-וואט ויותר.

מבזק אנרגיה - מאי 2023

שימוע - פרמיה אורבנית למתקני ייצור ואגירה

מבזק אנרגיה - אפריל 2023

עדכון אמות המידה לחיבור ושילוב של מתקני ייצור ברשת החלוקה; ביטול הדרישה להצגת טופס 4 עבור מבנה עליו מוקם מתקן ייצור כתנאי לסנכרון; עדכון אמות מידה 35ב ו- 35ג לעניין חדר שנאים

מבזק אנרגיה - מרץ 2023

תעריפים לקטגוריית צרכן גדול מאוד ברשת חלוקת הגז הטבעי

מבזק אנרגיה - נובמבר 2022

עדכון בסיס תעריף הייצור 2022-2027 ושימוע לקביעת תעריפים לקטגוריית צרגן גדול מאוד ברשת חלוקת הגז הטבעי

מבזק אנרגיה (2) - ספטמבר 2022

מודל השוק למתקני ייצור ואגירה המחוברים לרשת החלוקה

מבזק אנרגיה (1) - ספטמבר 2022

שימוע - פרמיה איזורית למתקני ייצור חשמל

מבזק אנרגיה (4) - אוגוסט 2022

מענקי סיוע בחיבור והסבה לגז טבעי

מבזק אנרגיה (3) - אוגוסט 2022

החלטת רשות החשמל - עדכון מקבצי שעות ביקוש

מבזק אנרגיה (2) - אוגוסט 2022

קול קורא - מענקים להתקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים בחניונים פרטיים הפתוחים לציבור הרחב

מבזק אנרגיה (1) - אוגוסט 2022

שימוע - תיקון אמות מידה 35כ1 - 35כ5 בעניין בקשות חיבור ותשובות מחלק

מבזק אנרגיה (2) - יולי 2022

החלטת רשות החשמל - עדכון תעריף החשמל

מבזק אנרגיה (1) - יולי 2022

שימוע רשות החשמל - עדכון תעריף החשמל

מבזק אנרגיה - יוני 2022

שימוע - הליך תחרותי מס' 1 לקביעת תעריף הגנה במתקנים לייצור חשמל המחוברים לרשת החלוקה; שימוע - חידוש פרמיה להפחתת מזהמים; שימוע - תכנית רב שנתית לעמידה ביעדי צריכה מאנרגיות מתחדשות; שימוע - הטמנת קווי הולכה במתח עליון; החלטת רשות החשמל בעניין מסלול מהיר לחיבור מתקני PV או מתרני אגירה בהספק של עד 10 קוו"א; החלטת רשות החשמל בעניין ביטול עדכון תעריף לבדיקות קבלה למתקן במתח נמוך עקב הפרת אמות המידה על ידי חח"י

מבזק אנרגיה (2) - מרץ 2022

שימוע - קביעת תעריף מערכתי במשק הגז הטבעי

מבזק אנרגיה (1) - מרץ 2022

שימוע - שילוב מתקני אגירה במתקני ייצור פוטו-וולטאיים

מבזק אנרגיה - פברואר 2022

שימוע - עדכון תעריף החשמל לשנת 2022

מבזק אנרגיה (2) - דצמבר 2021

החלטת רשות מקרקעי ישראל - היתר בניה למתקני אגירה נלווים למתקני ייצור פוטו וולטאיים על גגות; החלטת רשות החשמל - חיבור חשמל לרשת החשמל בחטיבת קרקע

מבזק אנרגיה (1) - דצמבר 2021

שימוע - עדכון תעריף החשמל לשנת 2022 לצרכני חח"י; שימוע - הגדלת מכסת אספקה למספקים שאין ברשותם אמצעי ייצור; שימוע - קביעת אמות מידה למתקני אגירה ברשת ההולכה שיחולו על יצרנים בהליך תחרותי מס' 1; שימוע - הליך תחרותי מס' 1 לקביעת תעריף הגנה לייצור חשמל במתקנים המחוברים לרשת ההולכה; החלטה רשות החשמל בעניין תעריף המשך למתקני ייצור חשמל לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת

מבזק אנרגיה - אוקטובר 2021

קול קורא - עקרונות לאסדרת שוק למתקני ייצור ואגירה ברשת החלוקה; שימוע - בסיס תעריף למקטע הייצור; קול קורא - הגשת הצעות להשקעת משרד האנרגיה בפיילוטים למתקני אגירה; החלטת רשות החשמל בעניין תמריצים לפיתוח רשת החלוקה

מבזק אנרגיה (2) - אוגוסט 2021

רשות החשמל מפרסמת לשימוע הליך תחרותי חדש לדו-שימוש

מבזק אנרגיה (1) - אוגוסט 2021

שימוע - תיקונים לאמות המידה לצורך החלתן על מתקני אגירה; שימוע - תוספת לאמת מידה 7א להנגשת מידע לציבור; תקציר ענייני אנרגיה בחוק ההסדרים לשנת התקציב 2021-2022

מבזק אנרגיה, יוני 2021

קול קורא - עדכון מקבצי שעות הביקוש (מש"בים)

מבזק אנרגיה, אפריל 2021

ריבוי מתקנים - עדכון הבהרת רשות החשמל; שימוע - תיקון אמת מידה 35כ4(ד) – תנאים לסנכרון מתקן ייצור ברשת החלוקה

מבזק אנרגיה, מרץ 2021

שימוע בנושא אמות מידה ותעריפים להפעלת מערכת ההולכה במשטר של בקרת זרימה ושימוע לעניין הסכם למתן שירותי חלוקת גז טבעי למשווק במגזר הביתי

מבזק אנרגיה, נובמבר 2020

תקנות משק החשמל (קידום תחרות במקטע הייצור)

מי כאן דוד ומי גוליית

המשפט הפלילי נועד לטפל בפגיעות חמורות בציבור, ואילו אמצעי אכיפה אחרים נועדו לטפל בפגיעות חמורות פחות. אבל הרשת שטוותה הכנסת בתיקון לחוק ההגבלים נועדה ללכוד הן את הלווייתנים והן את דגי הרקק.

נזק סביבתי: האנרגיה הרעה של לנדאו וארדן

המאבק המתמשך בין המשרד להגנת הסביבה לבין משרד האנרגיה והמים פוגע במשק ומקדש את הבירוקרטיה. נדרש איזון אינטרסים.

אנשי עסקים ממעטים להחמיץ הזדמנויות להוזלת תשומות ללא סיכון וללא עלות.

חשש המקנן בליבם של הצרכנים הוא שהמעבר לצרכנות פרטית יפגע ביכולת שלהם לצרוך חשמל, חשש זה - אין לו על מה לסמוך.

מה חדש?

הרשם לקבלת ניוזלטר ופירסומים

    תודה רבה על הרשמתך.